Vragen? 0165 - 349 480 Snel en vakkundig advies
GraphicALL systems: één leverancier, altijd de juiste oplossing

Privacy verklaring

Privacyverklaring website(s) GraphicALL systems B.V.

Middels deze privacyverklaring informeert GraphicALL systems B.V., hierna te noemen GraphicALL systems, u over de wijze waarop binnen GraphicALL systems wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.  
 
GraphicALL systems, gevestigd in Oud Gastel is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. GraphicALL systems hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
GraphicALL systems houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, stelt.  
 
In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij, wanneer en met welk doel verwerken. 
De persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.  
 
Van wie verwerken wij (persoons)gegevens en hoe komen wij aan deze (persoons)gegevens?  
Indien u onze website bezoekt, een terugbelverzoek achterlaat, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, u via onze website een formulier invult of omdat u met GraphicALL systems correspondeert, verwerkt GraphicALL systems mogelijk uw persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing.  
 
Wat zijn persoonsgegevens en wat zijn cookies? 
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.   
 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan onze website(s) door de browser wordt opgeslagen op de computer, telefoon of tablet van de gebruiker. Het apparaat van de gebruiker is daarmee te herkennen tijdens ieder bezoek aan onze website(s). Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels, zowel de AVG als de Telecommunicatiewet (Tw) is van toepassing. Op grond van de Tw moet GraphicALL systems de gebruikers van haar website(s) informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
Indien u onze website bezoekt of op een van hierboven omschreven formulieren contact heeft gezocht of zoekt met GraphicALL systems, verzamelt GraphicALL systems mogelijk een aantal persoonsgegevens. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens welke wij mogelijk van u kunnen verzamelen: 
❖    Als u onze website bezoekt: Cookies en IP-adres.
❖    Als u een formulier op de website invult: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. 
❖    Als u ons mailt, belt of schrijft: voornaam, achternaam en de gegevens die u aan ons verstrekt.   
❖    Als u solliciteert via onze website(s): voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae en de gegevens die u aan ons verstrekt. 
Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of omdat het noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden. GraphicALL systems maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Onze website(s) bevatten tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.  
 
Welke cookies gebruiken wij op de website(s)?  
Op onze website(s) wordt gebruikt gemaakt van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. De cookies hebben geen effect op uw privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens. Analytische cookies zijn cookies die helpen om de website te verbeteren. Van de informatie die middels deze cookie wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist mits de cookies alleen gebruikt wordt om gebruikers te tellen. De cookies hebben geen effect op uw privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens en de statistieken zijn niet te herleiden naar personen.  
 
Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens en cookies verwerkt?  
Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. Wij gebruiken uw 
persoonsgegevens bijvoorbeeld om contact met u op te nemen, uw vraag in behandeling te nemen en/of om uw sollicitatie te beoordelen. Indien u naar aanleiding van een offerteaanvraag klant wordt van GraphicALL systems, zullen wij aanvullende gegevens bij u opvragen. Indien u bij GraphicALL systems in dienst treedt, hebben wij ook aanvullende (persoons)gegevens van u nodig. U zult dan een aangepaste privacyverklaring ontvangen.  
 
De functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website(s) gemakkelijker te maken, de prestaties van de gebruikerservaring te verbeteren en de website(s) te personaliseren. Door de functionele cookies worden voorkeuren zoals taal en locatie opgeslagen, de browserinstellingen van de gebruiker uitgelezen om de website(s) optimaal op het beeldscherm te kunnen weergeven en wordt misbruik van onze website(s) opgespoord door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registeren. Daarnaast is de chatfunctie hierdoor beschikbaar, is het mogelijk om te reageren op onze blogartikelen en is het mogelijk om op uw interesse afgestemde reclame te tonen op onze website(s).  De statistieken afkomstig van de analytische cookies geven inzicht in hoe vaak de website(s)/pagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen en de volgorde waarin de bezoeker de verschillende pagina’s van onze website(s) bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij beoordelen welke delen van onze website(s) aanpassing behoeven en kunnen wij onze website(s) optimaliseren op gebruikersgemak, laadtijd en leesbaarheid.  
 
Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van uw persoonsgegevens?  
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 
❖    Uitvoering overeenkomst: indien u in dienst bent bij of klant/opdrachtnemer bent van GraphicALL systems verwerken wij uw persoonsgegevens om de afspraken met u uit te voeren.  
❖    Op basis van uw toestemming: in een aantal gevallen vragen wij eerst uw toestemming voordat wij de persoonsgegevens verwerken. Indien u toestemming geeft betekent dit dat u ermee akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u er hierbij op dat u uw toestemming weer mag intrekken.  
❖    Op basis van een gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen zijn wij van mening dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn marketingdoeleinden en het onderzoeken en verbeteren van de website.  
 
Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?  
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze dienstverlening gebruik maken van een externe dienstverlener. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een aantal IT-leveranciers ten behoeve van onze dienstverlening. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, worden er met deze partijen afspraken gemaakt over een juiste verwerking van de (persoons)gegevens. Op deze manier is gewaarborgd dat uw (persoons)gegevens ook door deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.  
 
Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?  
Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, rectificatie, het wissen van uw persoonsgegevens, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u de eerder aan ons verleende toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken.  
 
Indien u een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek sturen naar info@graphicall.com. Verzoeken worden binnen een termijn van vier weken in behandeling genomen. GraphicALL systems wijst u erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien GraphicALL systems wettelijk verplicht is informatie te bewaren zal GraphicALL systems dit doen.  
 
Voor welke periode bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u gestelde vraag of sollicitatie in behandeling te nemen. 
 
Hebt u een vraag of een klacht?   
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot GraphicALL systems via info@graphicall.com   
 
Tevens hebt u het recht om een privacyklacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de onafhankelijke Nederlandse toezichthouders op de naleving van de Europese en nationale regels voor de bescherming van persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
 
Wijzigingen  
GraphicALL systems behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Op de website van GraphicALL systems en de websites van de dochtermaatschappijen van GraphicALL systems vindt u altijd de laatste versie. De laatste versie is van 01-02-2022 

 

Privacy statement website(s) GraphicALL systems B.V.

GraphicALL systems B.V., hereinafter referred to as GraphicALL systems, uses this privacy statement to inform you about the way in which GraphicALL systems handles your personal data.

GraphicALL systems, located in Oud Gastel, is responsible for the processing of your personal data. GraphicALL systems attaches great importance to the protection of your personal data.
Your personal details are carefully processed and protected.
GraphicALL systems adheres to the requirements of the General Data Protection Regulation, hereinafter AVG, when processing your personal data.

In this privacy statement we explain which data we process, when and for what purpose.
The personal data you provide to us is stored on secure servers and is not accessible to third parties.

From whom do we process (personal) data and how do we obtain this (personal) data?
If you visit our website, leave a callback request, register for the newsletter, fill in a form via our website or because you correspond with GraphicALL systems, GraphicALL systems may process your personal data and this privacy statement applies.

What are personal data and what are cookies?
Personal data is any information about an identified or identifiable natural person. This means that information is either directly about someone or can be traced back to this person.

A cookie is a small text file that is stored by the browser on the user's computer, telephone or tablet when you visit our website(s). The user's device can thus be recognized during every visit to our website(s). Legal rules apply to the use of cookies, both the AVG and the Telecommunications Act (Tw) apply. Under the Tw, GraphicALL systems must inform the users of its website(s) about the placement and/or reading of cookies.

Which personal data do we process?
If you visit our website or contact GraphicALL systems using one of the forms described above, GraphicALL systems may collect a number of personal data. Below you will find an overview of the personal data that we may collect from you:
❖    When you visit our website: Cookies and IP address.
❖    If you fill out a form on the website: first name, last name, email address and phone number.
❖    If you e-mail, call or write us: first name, last name and the information you provide to us.
❖    If you apply via our website(s): first name, last name, email address, telephone number, curriculum vitae and the data you provide to us.
We only process the above personal data when necessary. For example, because we have to comply with legal obligations and/or because it is necessary to answer your question. GraphicALL systems does not use automatic decision making. Our website(s) also contain hyperlinks to websites of other parties, over which we have no control.

Which cookies do we use on the website(s)?
Our website(s) use functional and analytical cookies. Functional cookies are cookies that are technically necessary for the website to work properly. No permission is required for these cookies. The cookies have no effect on your privacy; the cookies do not contain any personal data. Analytical cookies are cookies that help to improve the website. Statistics are made of the information collected through this cookie. No consent is required for these cookies as long as the cookies are only used to count users. The cookies have no effect on your privacy; the cookies do not contain any personal data and the statistics cannot be traced back to persons.

For what purposes are your personal data and cookies processed?
Your personal data is processed for various purposes. We use your
personal data, for example to contact you, to process your question and/or to assess your application. If you become a customer of GraphicALL systems as a result of a request for quotation, we will request additional information from you. If you start working at GraphicALL systems, we also need additional (personal) data from you. You will then receive an amended privacy statement.

The functional cookies are used to make the use of the website(s) easier, to improve the performance of the user experience and to personalize the website(s). Functional cookies store preferences such as language and location, read the user's browser settings in order to display the website(s) optimally on the screen and misuse of our website(s).

The functional cookies are used to make the use of the website(s) easier, to improve the performance of the user experience and to personalize the website(s). The functional cookies store preferences such as language and location, read the user's browser settings in order to display the website(s) optimally on the screen and misuse of our website(s) is detected by, for example, registering a number of successive failed login attempts. . In addition, this makes the chat function available, it is possible to respond to our blog articles and it is possible to display interest-oriented advertising on our website(s). The statistics from the analytical cookies provide insight into how often the website(s)/pages are visited, where visitors spend the most time and the order in which the visitor visits the different pages of our website(s). Based on this data, we can assess which parts of our website(s) require adjustment and we can optimize our website(s) for ease of use, loading time and readability.

What are the bases for the use of your personal data?
We may only process your personal data if we have a legal basis to do so.
We process your personal data based on the following legal bases:
❖    Performance agreement: if you are employed by or a customer/contractor of GraphicALL systems, we process your personal data to execute the agreements with you.
❖    On the basis of your permission: in a number of cases we first ask for your permission before we process the personal data. If you give permission, this means that you agree that we process your personal data. We would like to point out that you may withdraw your consent again.
❖    On the basis of a legitimate interest: in some cases we believe that we have a legitimate interest in using your personal data. Examples of this are marketing purposes and researching and improving the website.

When do we provide your personal data to third parties?
Your personal data will be passed on to third parties if this is necessary to answer your question, if we are legally obliged to do so or in cases where we use an external service provider in the performance of our services. For example, we use a number of IT suppliers for our services. When we use the services of third parties, agreements are made with these parties about the correct processing of the (personal) data. In this way it is guaranteed that your (personal) data will also be treated confidentially by these third parties and only within the framework of the purpose determined by us.

What rights do you have with regard to your personal data?
Under the GDPR you have a number of rights with regard to your personal data. You have the right of access to your personal data, rectification, erasure of your personal data, restriction of the use of your personal data, portability of your personal data and in some cases you can object to the use of your personal data. You can also revoke the consent previously granted to us for data processing at any time.

If you wish to exercise one of the rights mentioned above, you can send a request to this effect to info@graphicall.com. Requests are processed within a period of four weeks. GraphicALL systems points out that not every request can be fulfilled. If GraphicALL systems is legally obliged to keep information, GraphicALL systems will do so.

For what period do we keep your personal data?
Any personal data you provide to us will not be kept longer than is necessary for the purpose for which it was collected and no longer than permitted by law. In any case, we will keep the personal data you provide for the period necessary to process the question or application you have submitted.

Do you have a question or a complaint?
If you have any questions or comments about the processing of your personal data, you can contact GraphicALL systems at info@graphicall.com

You also have the right to submit a privacy complaint to the Dutch Data Protection Authority (AP). The AP is the independent Dutch supervisors for compliance with European and national rules for the protection of personal data (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Amendments
GraphicALL systems reserves the right to adjust the privacy statement. You will always find the latest version on the website of GraphicALL systems and the websites of the subsidiaries of GraphicALL systems. The latest version is from 01-02-2022

 

COMPLEET

één aanspreekpunt voor alle identificatie technologieën

KENNIS

perfecte oplossingen door hardware en software te combineren

FULL COLOR

meest uitgebreide assortiment full color etikettenprinters in Nederland

SERVICE

eigen technische dienst en helpdesk

GraphicALL systems werkt o.a. samen met:
AfiniaLabel-Logo-grey.jpg
arca.png
bartender.jpg
datalogic.jpg
logo-dpr-srl-grey.png
dtm-grey.jpg
epson_logo-grey.jpg
honeywell.jpg
Labelmate-logo-grey.jpg
Markem_Imaje_Logo_grey.jpg
Loftware_Nicelabel_Logo_Stacked.png
movilitas-zw.png
quicklabel.jpg
Royal_Brinkman_Logo_grey.jpg
Toshiba-Leading-Innovation-Logo-gray.png
Unitech_logo-grey.jpg
sato-grey.png
vipcolor_logo-grey.png
Zebra_grey.jpg
Gratis advies 

Heeft u vragen over het identificeren van uw producten ? Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze specialisten door het contactformulier hiernaast in te vullen.

Contact

Moment geduld...
Zoek een product